عملکرد واحد مالی –اداری

 

1- اصلاح ونظام بخشی ساختاراداری، تعریف ومشخص نمودن وابلاغ چهارچوب کاری وشرح وظایف پرسنل وتقسیم کارهامطابق احکام ابلاغ شده

2-تشکیل جلسات اداری داخلی بصورت منظم با حضورکلیه کارمندان وکارگرانجهت پیگیری امورات محوله ومکاتبات

ارجاع شده،تبادل نظروشناسائی نقاط ضعف واحدها جهت عملکرد بهتروسریعتر

3-بروزرسانی وساماندهی بایگانی مکاتبات اداری ،تفکیک بایگانی مکاتبات وخرید لوازم موردنیازبایگانی اداری شامل کمدبایگانی،زونکن و...

4- تهیه دفاتراندیکاتوربرای کلیه واحدها بمنظورثبت وتحویل نامه های ارجاع شده به آن واحد،جهت پیگیری آسان وجلوگیری ازبی انضباطی اداری

5-ارائه گزارش عملکردماهیانه بمنظورشناسائی میزان عملکردوفعالیت درطول ماه

6- جمع آوری وارائه گزارشات عملکرد ماهیانه کلیه واحدها

7- تایپ کلیه مکاتبات اداری

8- طراحی آرم  شهرداری،چاپ سربرگهای جدید اداری و پاکات نامه باآرم طراحی شده

9- تشکیل وتکمیل  پرونده پرسنلی کلیه کارگران وکارمندان ،صدور اخطارکتبی به پرسنل جهت رعایت نظم وانضباط اداری،نظارت برحضوروغیاب وکنترل ورود وخروج پرسنل وصدور25فقره تقدیر نامه برای پرسنل

10- تهیه وتنظیم فرم ارزشیابی کارکنان وصدوراحکام حقوقی وانجام اصلاحیه ها

11- صدورحکم مرخصی پرسنل به تعداد 225 فقره

12- صدورحکم مأموریت اداری به تعداد  408 فقره

13- مکاتبه وپیگیری جهت استخدام پرسنل جدید دررده کارشناسی(فنی ومهندسی-مالی واداری) بمنظورتقویت نیروی انسانی شهرداری (مجوزاستخدام 3نفرکارشناس ازطریق برگزاری آزمون درسال1388اخذگردیده ومقرراست بااعلام سازمان شهرداریها آزمون برگزارونیرهای فوق جذب گردند.)

14- ثبت تعداد5212فقره نامه رسیده وارسال تعداد2510 فقره نامه

15- صدورفیش حقوقی ماهیانه کارکنان بااستفاده ازنرم افزارحقوق ودستمزد

16- خریدسه دستگاه کامپیوتر،یکدستگاه فاکس ویکدستگاه مجموعه سه کاره(پرینتر،اسکنروکپی) جهت استفاده اداری  شهرداری وخرید یکدستگاه کامپیوتر،یکدستگاه پرینتروخرید انشعاب تلفن دفترشورای اسلامی شهر17- خریدونصب دستگاه  ثبت ورودو خروج پرسنل (دستگاه لمسی) جهت کنترل بهترپرسنل وحرکت به سمت شهرداری الکترونیک

18- خرید6دستگاه کولرگازی و6دستگاه بخاری برقی جهت استفاده پرسنل اداری درایام مختلف سال

19- واریزباقیمانده بدهی طرح هادی بمیزان 46،117،071ریال،تحویل نقشه هاوسی دی های طرح ازمشاوروسازمان همیاریها.

20- صدور589 فقره سندمالی  جهت پرداخت  هزینه های جاری وعمرانی جمعاً به مبلغ 9،127،050،496 ریال(پیوست 3)

21- پرداخت بخشی ازبدهیهای سنوات گذشته شهرداری

22- نظام بخشی سیستم هزینه وپرداخت بطوریکه جهت پرداخت سندکلیه مدارک لازم ازقبیل مجوزخرید یا انجام کار،قبض انبار،فاکتورهای معتبر،صورتجلسه تحویل ،تأیید واحد مربوطه ،استعلامهای بعمل آمده و...بایستی پیوست سند باشندوبرای هزینه بایدردیف و اعتبارلازم دربودجه مصوب پیش بینی شده باشد.

23- پرداخت مطالبات پرسنل شامل حقوق ومزایا،اضافه کارومأموریت ،حق بیمه ومالیات

24- پرداخت حق افطاری به کارکنان وکارگران جمعاًبه میزان 23،376،600 ریال

25- پیگیری تفریغ بودجه سالهای 84 و85 شهرداری

26-پیگیری ارتقای درجه شهرداری

-لازم بذکراست کلیه اسنادومدارک موردنیازتهیه گردیده وپس ازاخذ تأییدیه استانداری به وزارت کشورجهت بررسی وارتقای درجه شهرداری ارسال گردیده اند.شهرداری زابلی با قدمت 9ساله دارای درجه 2 میباشدکه پایین بودن درجه باعث ازدست رفتن امتیازات واعتبارات زیادی گردیده است.

27-ثبت اسناد مالی(هزینه ودرآمد) وتنظیم دفاترروزنامه ،کل ومعین سال 1386

-لازم به توضیح است اسناد مالی سال 86دردفاترثبت نگردیده وبرای درآمدهای شهرداری نیز هیچ سندی صادرنشده بود.

28-ثبت اسناد مالی(هزینه ودرآمد) وتنظیم دفاترروزنامه ،کل ومعین سالهای 88-1387

29-خرید نرم افزار حسابداری شهرداریها وثبت اسناد مالی سالهای 88-1386شهرداری توسط نرم افزار

30-تهیه بیلان عملکردوتفریغ بودجه سالهای 1386و 1387شهرداری وتصویب درشورای شهر

31- تنظیم بودجه سال1388 شهرداری وتصویب آن درشورای اسلامی شهر(پیوست4)

32- شناسائی کلیه اموال شهرداری،تهیه ونصب برچسب اموال با آرم شهرداری

33- ساماندهی سیستم خرید کالا ،ورودوخروج اموال ازانبار با صدورقبض وحواله انباربمنظورنظارت برچگونگی ومحل استفاده ازاموال

34- لیست برداری اموال موجوددراتاقها،نصب برچسب اموال وتحویل آنها به مسئول مربوطه ونصب لیست اموال موجود دراتاقها

35- راه اندازی سایت اینترنتی شهرداری جهت درج اطلاعات شهروشهرداری

نوشته شده در تاریخ شنبه 9 بهمن 1389    | توسط: محمد نور اربابی    |    |
نظرات()